รู้จักกับแผนประกันชีวิตให้มากขึ้น

business woman is passing document to manager; Shutterstock ID 278780831; PO: .; Job: .; Client: .; Other: .

ประกันชีวิต ถือว่าเป็นสินค้าทางการเงินเพียงอย่างเดียว ที่สามารถให้ความคุ้มครองชีวิตและ สามารถสร้างวินัยการออมให้กับเรา เป็นสินทรัพย์ให้กับครอบครัวได้ทันทีในเวลาที่เกิดเหตุที่ไม่อาจคาดคิดว่าจะเกิดขึ้น ประกันชีวิตใช้บริหารความเสี่ยง ความจริงของทุกชีวิต ที่ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้ 4 เหตุการณ์นี้ คือ การเกิด, การเจ็บ, การป่วย หรืออุบัติเหตุ, อายุยืน, อายุสั้น

ประกันชีวิต หรือ กรมธรรม์ประกันชีวิต ในความหมายของทางกฎหมายแล้ว จะหมายถึงสัญญาต่างตอบแทนที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “ผู้เอาประกัน” มีหน้าที่ต้องจ่ายเบี้ยประกันให้กับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า “บริษัทประกันชีวิต” และเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตลง หรืออยู่ครบตามสัญญาของกรมธรรม์ ทางฝ่าย “บริษัทประกันชีวิต” ก็มีหน้าที่ต้องจ่ายผลตอบแทน ให้กับผู้เอาประกัน เรียกว่า “ทุนประกันชีวิต” ให้แก่ผู้เอาประกันหรือผู้ที่รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่ได้กำหนดไว้

ถ้าจะพูดง่าย ๆเลยก็คือ การทำประกันชีวิต เป็นการเฉลี่ยความเสียหายความเสี่ยงต่าง ๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็น การตาย,  การสูญเสียอวัยวะ, ทุพพลภาพ, และการสูญเสียรายได้ในยามชรา ที่จะเกิดขึ้นจากคนหนึ่งไปยังอีกหลาย ๆ คน โดยมีผู้รับประกันภัยทำหน้าที่กระจายความเสี่ยงระหว่างผู้เอาประกันทั้งหมด ด้วยการให้ผู้เอาประกันจ่ายเงินจำนวนหนึ่งในรูปของ “เบี้ยประกัน” ให้แก่ผู้รับประกันไว้เป็นเงินกองกลาง เมื่อผู้เอาประกันได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เอาประกัน ผู้รับประกันก็จะนำเงินกองกลางนั้นไปชดใช้ตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้

หากใครที่กำลังสนใจทำประกันชีวิต เราขอแนะนำ  แมนูไลฟ์ แบบประกันชีวิตและออมทรัพย์ระยะกลางที่กำลังดี คุ้มครองไม่สั้นไป และชำระเบี้ยไม่ยาวเกิน! ชำระเบี้ยประกันต่อเนื่องแค่ 8 ปี แต่ได้รับความคุ้มครองนอกเหนือจากการออมอย่างต่อเนื่องสูงถึง 18 ปี พร้อมสิทธิประโยชน์รับเงินคืนอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 ถึงครบกำหนดสัญญารวมสูงสุดถึง 180% หรือสนใจสอบถามประกันชีวิตตัวอื่นๆ