About

web site นี้ เป็นเว็บในการนำเสนอสรุปข่าวสาร ทั้งในประเทศ และข่าวรอบโลกที่สำคัญสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลามากพอจะไปอ่านหนังสือพิมพ์ หรือฟังข่าวจาก วิทยุและโทรทัศน์ตลอดเวลา ท่านสามารถเปิด web site นี้ เพื่อให้ทราบความเป็นไปของ โลก ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมความมั่นคง รวมทั้งสภาพอากาศในแต่ ละวันซึ่ง web site ของเราได้เชื่อมโยงไว้กับ web site อื่นๆ ที่น่าสนใจ ข้อมูลข่าวสารใน web site นี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหาร ข้าราชการ นักธุรกิจ นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไปผู้สนใจ โลกปัจจุบันเป็นโลกของข้อมูลข่าวสารการตามข่าวไม่ทันอาจ เท่ากับว่าตามโลกไม่ทัน ซึ่งเป็นการล้าหลังคนอื่นเราต้องการเสนอข่าวสารและการวิเคราะห์ ข่าวอย่างเป็นกลาง เจาะลึกและตรงไปตรงมา ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลทางการเมืองใดๆ หรือ อิทธิพลของสื่อทั้งใน และนอกประเทศ ที่มีวาระซ่อนเร้นของเขาเอง การรับรู้ข่าวสารที่ ถูกต้องตรงประเด็น ทันเวลา คือเจตนาของเรา และถือประโยชน์ของสาธารณชนที่จะได้รับ เป็นที่ตั้ง