News

ความยากจนทางปัญญา

การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นนโยบายของพรรคการเมืองทุกพรรค ที่ใช้เป็นแนวทางในการหาเสียง เมื่อพรรคได้รับเลือกตั้งเป็นรัฐบาล ก็ประกาศไว้ในนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภา ก่อนเข้าบริหารประเทศ ส่วนทำได้มากน้อยเพียงใดนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เมื่อพูดถึงความยากจน เรามักคิดถึงคนที่มีรายได้น้อย มีเงินน้อย มีทรัพย์สมบัติน้อย ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ชาวไร่ชาวนา กรรมกร รับจ้าง คนหาเช้ากินค่ำ…

สื่อออนไลน์ – อาหารสมอง

โลกมีประชากรรวมทั้งหมดประมาณ 6,000 กว่าล้านคน แต่มีเพียง 1,000 ล้านคนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์หรืออินเตอร์เน็ต บางประเทศ ประชาชนส่วนใหญ่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต แต่อีกหลายประเทศที่ประชาชนส่วนน้อยเท่านั้นที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต ทำอย่างไรจะทำให้คนส่วนใหญ่ของโลกเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ถ้วนหน้ากัน หรือสามารถติดต่อกันทั้งโลก จาก 1,000 ล้านคนในวันนี้ อีกไม่นานคงถึง…

พระกับโจร

ขณะนี้สังคมกลุ่มหนึ่งกำลังถกเถียงกันว่า “พระกับโจรจะอยู่ร่วมกันได้หรือไม่” ฝ่ายหนึ่งมองว่าพระกับโจรอยู่ร่วมกันไม่ได้ เปรียบเสมือนความดีกับความชั่ว ความดีกับความเลวอยู่ร่วมกันไม่ได้ ไม่มีจุดประนีประนอมระหว่างความดีกับความเลว ความดีกับความชั่ว ความซื่อสัตย์กับความคดโกง ฯลฯ สังคมต้องเลือกข้างว่า จะอยู่ข้างความดีหรือความเลว จะอยู่ข้างพระหรืออยู่ข้างโจร ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า พระกับโจรอาจอยู่ร่วมกันได้ เพราะพระสามารถสั่งสอนอบรมให้โจรกลับใจได้…

ความสุข……อยู่ตรงไหน?

เศรษฐกิจจะพัฒนาหรือขยายตัวมากน้อยเพียงใด นักเศรษฐศาสตร์จะใช้ จีดีพี. (Gross Domestic Products) หรือ ผลิตภัณท์มวลรวมภายในประเทศเป็นตัววัด แต่ระยะหลัง คนไทยเริ่มพูดถึงความสุข หรือ จีดีเอช. (Gross Domestic Happiness)…

ปัญหาการอพยพลี้ภัยในประเทศไทย

ประเทศไทยมีประสบการณ์ในเรื่องของผู้อพยพลี้ภัยมาเป็นเวลานาน ที่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญก็คือ การอพยพของคนลาว เวียดนาม ที่หนีระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์เข้ามาในไทยหลังจากที่คอมมิวนิสต์ยึดครองอินโดจีนได้ในปี 2518 ในขณะนั้น เรามีค่ายผู้ลี้ภัยอยู่ตามชายแดนลาวหลายแห่งเพื่อรองรับคนลาวที่ข้ามแม่น้ำโขงเข้ามา และมีค่ายผู้ลี้ภัยในภาคใต้เพื่อรองรับมนุษย์เรือ หรือผู้อพยพจากเวียดนามที่มาทางเรือ พอหลังจากปี 2521 เมื่อเวียดนามบุกกัมพูชา มีชาวเขมรหลายแสนคนอพยพข้ามพรมแดนเข้ามาในไทย เรามีค่ายผู้อพยพหลายแห่งตามชายแดนด้านอีสานใต้ติดต่อกับกัมพูชา…